HƠN 2 TRIỆU LƯỢT HỘ NGHÈO ĐƯỢC VAY VỐN CHÍNH SÁCH NĂM 2021 - Ảnh 1
Ngân hàng chính sách xã hội
Theo infographics