CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ngày 25/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/3/2021.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/2/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 (HU1): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thánh toán 19/2/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Ngày 24/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/3/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH): Ngày 18/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2021.

CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận (BST): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP In tổng hợp Bình Dương (IBD): Ngày 26/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/2/2021.

Thái Mạnh
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị