Như BizLIVE đã thông tin , Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10/2020 với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Như vậy, theo Nghị định số 109/NĐ-CP mới ban hành, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp của ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đã được tăng thêm 4 tháng so với dự thảo nghị định trước đó được Bộ Tài chính xây dựng, xin ý kiến.

Về trình tự, thủ tục để được hưởng gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB, theo Nghị định số 109, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (bằng phương thức điện tử hay gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ nhận một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp Giấy này chậm nhất là ngày 30/9/2020. Trong mốc trên, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định.

Như vậy, nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB cho cơ quan thuế sau ngày 30/9 thì không được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại nghị định này.

Đồng nghĩa, các cá nhân, tổ chức liên quan còn khoảng 2 tuần tính từ thời điểm này để hoàn thành hồ sơ gửi cho cơ quan thuế theo quy định.

Ngoài ra, theo quy định, cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

Với trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, trong thời gian được gia hạn nộp thuế TTĐB, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn.

Với trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế TTĐB thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế TTĐB.

Bộ Tài chính ước tính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB này sẽ làm giảm số thu ngân sách nhà nước khoảng 2.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20/12/2020.

Tuấn Việt
Theo  BizLive