Nguồn: Visual Capitalist/Đánh giá thống kê về Năng lượng Thế giới năm 2020 của BP
Theo Vneconomy