Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030) - Ảnh 1
Theo infographics.vn